Adatvédelmi tájékoztató1. Általános információk

A Cleanpc adatkezelője (továbbiakban adatkezelő) a cleanpc.hu internetes oldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetése során kiemelt figyelmet fordít felhasználóinak személyes adatai védelmére. A közzétett adatvédelmi nyilatkozat részletes információt nyújt arról, hogy az ügyfelekről milyen személyes adatok kezelése történik, azok feldolgozása milyen jogi alapon valósul meg, az ügyfelek személyes adatainak mi a felhasználási célja, milyen harmadik fél számára történik továbbítás, valamint Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

2. Az adatkezelő (üzemeltető) adatai

Az adatkezelő neve: Andrasics Márk
Az adatkezelő székhelye: 2085 Pilisvörösvár Ady Endre köz 3
Az adatkezelő adószáma: 57236515-1-33
Az adatkezelő e-mail címe: cleanpchu@gmail.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve az adatkezelés jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal (különösen az – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény -, a továbbiakban: (Infotv), valamint a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – (Eker. tv.), valamint az Európai Unió GDPR törvényével és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen irányelveknek megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezés jog tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


3. adatkezelés célja

3.1 Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel
Az adatkezelő központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása. A kezelt adatok köre: Név, Email cím, telefonszám Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés / szolgáltatásra vonatkozó érdeklődés beérkezésétől számított 2 év vagy az Érintett tiltakozásáig.
3.2 Google Analytics
A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása. A kezelt adatok köre: A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


4. Az érintettek jogai

Az Érintett a 2. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli. • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.